خانه‌ی هنرمندان ایران در جهت تقویت جوانب گوناگون فعالیت‌ های هنری و ایجاد و حمایت از تشکیلات هنری، در سال ۱۳۷۷ با بازسازی بنایی متعلق به دوران قاجار که در زمان دومین جنگ ویرانگر جهانی توسط قوای متفقین به انبار مهمات و بعد از آن پادگان نظامی بود، به یک مرکز فرهنگی تبدیل شد. خانه‌ی هنرمندان ایران، محل دبیرخانه‌ ی صنف‌ های هنری ایران است که با اختصاص فضاها و ارایه‌ ی خدمات مختلف، امکان فعالیت‌ های مختلف فرهنگی و هنری را برای صنف‌ های هنری ایران ایجاد کرده است